Renato Gabriele

WYZWOLENIE

Moje serce wyszło
Z pokoju w którym zostało zamknięte
          Ptak bezkształtny
Wystrzelony w nocne niebo
           Napięty
Bez paraboli spadania

Przełożył Jarosław Mikołajewski

Renato Gabriele

LIBERAZIONE

Il mio cuore è uscito
Dalla stanza che lo teneva
         Uccello informe
Balestrato nel cielo notturno
         Teso
Senza parabola discendente

Renato Gabriele, jest pisarzem i poetą, jak również autorem felietonów i artykułów publikowanych w zbiorach i w czasopismach. Opublikował poezje Capriccio con rovineLe strade del vento, PoesieLe accidiose commediantiRituario feriale, Elegie del cercatore di conchiglieUn sogno breve, una nube, La mala fata. Opracował antologię poetycką Acqua alta, Ed. Acqua Alta. Za swoją działalność na polu poezji został nagrodzony wiele razy nagrodami włoskimi, wśród których nagroda Pisa, Rhegium Julii, Minturnae, Ancona, De Gennaro, Renato Serra, G. Salveti, jak również został wytypowany do Premio Viareggio 1982. Jego poezja został przetłumaczona na język polski, francuski i hiszpański. W Warszawie opublikowane ma zostać tłumaczenie na język polski zbioru Elegie del cercatore di conchiglie. Opublikował dwa zbiory esejów Mito e metafora, na temat malarstwa N. Soscia i Sette saggi di poesia polacca, dotyczące dzieł największych poetów polskich XX wieku, jak Różewicz, Herbert, Hartwig, Twardowski, Miłosz i Szymborska. Za działalność na rzecz kultury polskiej we Włoszech został odznaczony przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Orderem Kawalerskim „za Zasługi” dla Rzeczpospolitej Polskiej.

Renato Gabriele, is a writer and poet as well as an author of columns and articles published in collections and magazines. He published poetry: Capriccio con rovine, Le strade del vento, Poesie, Le accidiose commediantiRituario feriale, Elegie del cercatore di conchiglie, Un sogno breve, una nube, La mala fata. He developed a poetic anthology Acqua alta, Ed. Acqua Alta. For his activities in the field of poetry he was awarded many Italian prizes, including Pisa, Rhegium Julii, Minturnae, Ancona, De Gennaro, Renato Serra, G. Salveti awards. He was also selected for Premio Viareggio 1982. His poetry was translated into Polish, French and Spanish. In Warsaw, a collection Elegie del cercatore di conchiglie is to be published in Polish. He published two collections of essays Mito e metafora on N. Soscia's painting, and Sette saggi di poesia polacca on the works of the greatest Polish poets of the 20th century such as Różewicz, Herbert, Hartwig, Twardowski, Miłosz and Szymborska. For his work to promote Polish culture in Italy, he was awarded the Knight's Order of Merit of the Republic of Poland by the Polish Ministry of Foreign Affairs.

Jarosław Mikołajewski, w latach 1983-98 był wykładowcą w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 pracuje w „Gazecie Wyborczej”. W latach 2006-2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Rzymie. Jest laureatem nagród literackich i artystycznych, m.in. Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny, św. Brata Alberta, Barbary Sadowskiej, dwukrotnie Nagrody Literackiej m. st. Warszawy (2011 i 2012) oraz Nagrody „Nowej Okolicy Poetów”. Przetłumaczył m.in. przekłady tworów Dantego, Petrarki, Michała Anioła, Leopardiego, Montalego, Ungarettiego, Luziego, Penny, Pavesego, Pasoliniego, Leviego. Z klasyki literatury dziecięcej przetłumaczył na język polski m.in. Pinokia Carla Collodiego (pt. Pinokio: historia pajacyka, wyd. 2011) i kilka utworów Gianniego Rodariego. Otrzymał włoskie odznaczenia i nagrody: Stella della Solidarietà Italiana, Premio Nazionale per la Traduzione, Premio della Città di Roma, Premio Flaiano. Premio Internazionale Franco Cuomo. 11 kwietnia 2014 został odznaczony srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” . W 2016 za Wielki przypływ otrzymał Nagrodę im. Beaty Pawlak. Jest pomysłodawcą i przewodniczącym kapituły Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa.

Jarosław Mikołajewski, between 1983 and 1998 he was a lecturer at the Department of Italian Studies at the University of Warsaw. He has been working in Gazeta Wyborcza since 1998. Between 2006 and 2012 he was the director of the Polish Institute in Rome. He is a winner of literary and artistic awards, including Kazimiera Iłłakowiczówna Award, St. Albert Award, Barbara Sadowska Award, the Literary Award of the Capital City of Warsaw (2011 and 2012) and the "Nowa Okolica Poetów" Award. . His translations included the works of Dante, Petrarch, Michelangelo, Leopardi, Montale Ungaretti, Luzi, Penna, Pavese, Pasolini and Levi. He translated classic children’s literature into Polish, including Pinocchio by Carl Collodi (Pinokio: historia pajacyka, 2011) and several works by Gianni Rodari. He received Italian decorations and prizes: Stella della Solidarietà Italiana, Premio Nazionale per la Traduzione, Premio della Città di Roma, Premio Flaiano, Premio Internazionale Franco Cuomo. On 11 April 2014, he was awarded the Silver Medal for Merit to Culture – Gloria Artis. In 2016, he received the Beata Pawlak Award for Wielki przypływ. He is the founder and chairman of the award committee of the Leopold Staff Award.