Elfriede Gerstl

planowanie urlopu

(dla joanny)

w lesie jest nudno
góry zbyt strome
nad morzem głupiejesz
               od upału
może jakieś miasto
               z ulicznymi kawiarniami
po co ruszać się stąd bez ochoty
tu tak samo mogę się pocić

czerwiec 2007

Przełożył Ryszard Wojnakowski

Z: Elfriede Gerstl używam więc jestem / ich gebrauche also bin ich

© Austeria, Kraków 2018

Elfriede Gerstl

urlaubsplanung

(für joanna)

im wald is fad
die berg zu steil
am meer wirst
           von der hitze blöd
vielleicht eine stadt
           mit strassencafés
also bleib ich da sitzen
auch hier kann ich schwitzen

juni 2007
 

Z: Elfriede Gerstl Werke. Band I - IV, Graz – Wien 2012-2015

© Literaturverlag Droschl, Graz – Wien

Elfriede Gerstl, urodziła się w 1932 roku, zmarła w 2009 roku, pisarka austriacka. Z powodu żydowskiego pochodzenia ukrywała się przez całą wojnę w Wiedniu. Studiów medycznych i psychologicznych nie skończyła. Symbol wiedeńskiej kawiarni literackiej, mimo że w latach 1960-tch mieszkała na przemian w Berlinie i Wiedniu. Współpracowała z Grupą Wiedeńską, potem ze środowiskiem autorów w Grazu (GAV). Do śmierci związana przyjaźnią z Elfriede Jelinek. Jej najważniejszy utwór prozą to Spielräume. Pisała eseje i słuchowiska. Poezję bardzo rzadko wydawała osobno, przeważnie łączyła w jednym tomie różne gatunki literackie. Gerstl skupiała się nie tylko na tematyce feministycznej, ale na minimalistyczną modłę bacznie obserwowała życie społeczne, z zapałem i przekonaniem kultywowała eksperymenty językowe, podzielając sceptycyzm Wittgensteina co do „wypowiadalności świata”. Była niepowtarzalną genialną kolekcjonerką używanej garderoby, ale także słów i pojęć. Cechowały ją niezrównane poczucie humoru, autoironia, zaangażowanie społeczne, ale i melancholia. / fot. H. J. Wimmer

Elfriede Gerstl born in 1932, died in 2009, an Austrian writer. Because of Jewish origin, she hid during the entire war in Vienna. She did not graduate in medical and psychological studies. Symbol of a Viennese literary café, although in the 1960s she lived alternately in Berlin and Vienna. She cooperated with the Vienna Group, and then, with the authors in Graz (GAV). Until death, she was friends with z Elfriede Jelinek. Her greatest work in prose is Spielräume. She wrote essays and radio plays. She rarely published poetry separately, usually combining literary genres in one volume. Gerstl did not focus only on feminist topics, but she watched social life closely in a minimalist fashion, zealously and convincingly cultivated linguistic experiments, sharing Wittgenstein's scepticism regarding the "expressiveness of the world". She was a unique genius collector of used clothing, but also words and concepts. She was characterized by an unparalleled sense of humour, self-irony, social involvement, but also melancholy. / fot. H. J. Wimmer

Ryszard Wojnakowski, tłumacz i wydawca literatury niemieckojęzycznej. Studiował germanistykę i skandynawistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1983-1993 redaktor Wydawnictwa Literackiego. Od 1993 roku „wolny strzelec”. Liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Nagroda im. Karla Dedeciusa za całokształt 2009 roku. Ma na swoim koncie ok. 120 publikacji książkowych, w tym kilkanaście tomów poezji (Mayröcker, Aichinger, Lavant, Ausländer). Od 2000 wydaje dwujęzyczną serię współczesnej poezji austriackiej Używam więc jestem / ich gebrauche also bin ich. Zbiór wierszy Elfriede Gerstl ukazuje się jako dwunasty tom serii.

Ryszard Wojnakowski, translator and publisher of literature written in German. He graduated from German and Scandinavian studies at the Jagiellonian University. In the years 1983-1993, editor of the Wydawnictwo Literackie Publishing House. Since 1993, a freelancer. Winner of numerous prizes and distinctions, e.g. 2009 Karl Dedecius Prize lifetime achievement award. He has published more than 120 books, including several volumes of poetry (Mayröcker, Aichinger, Lavant, Ausländer). Since 2000, he has been publishing a bilingual series of contemporary Austrian poetry używam więc jestem / ich gebrauche also bin ich. The collection of poems by Elfriede Gerstl appears as the twelfth volume of the series.