André Simoncini

***
[André Simoncini: Podręcznik ciszy. Esch-sur-Alzette: Éditions Phi 2016, str. 35]

Kiedy świat zbacza z kursu
ruszyć muszą do walki dusze
by dotrzeć do końca tej
krwiożerczej i ślepej uliczki

Stawiając czoło kalekim umysłom
szukają splątanego porządku
wyrytego w historii
która nie jest łaskawa dla
cywilizacji nikczemnych.

Przełożył Wawrzyniec Brzozowski

André Simoncini

***
[André Simoncini: Le manuel du silence. Esch-sur-Alzette: Éditions Phi 2016, p. 35]

Face à la dérive du monde
Il n’y a que le combat des âmes
Pour venir à bout
De l’impasse sanguinaire

Défiant les consciences mutilées
Elles quêtent l’ordre complexe
Gravé dans l’histoire
Qui n’est pas tolérante
Avec les civilisations indignes.

 

André Simoncini, urodził się 21 lutego 1946 roku w Esch-sur-Alzette w Luksemburgu. Jest synem włoskich imigrantów. Dzieciństwo spędza w Esch/Alzette i w Schifflange. Po wielu próbach znalezienia odpowiedniego zajęcia, zapisuje się do Instytutu Języków Żywych na Uniwersytecie w Tours/Orleans we Francji, gdzie kończy studia w zakresie tłumaczenia i interpretacji. Od 1973 do 1979 pracuje w Agencji NATO ds. Zaopatrzenia i Eksploatacji (NAMSA) w Capellen. Następnie prowadzi hotel w Luksemburgu, a w 1984 otwiera galerię sztuki. W 1985 André Simoncini zakłada dom wydawniczy les Éditions Simoncini, który publikuje dzieła luksemburskie i francuskie, w tym takich autorów jak: Edmond Dune, José Ensch, Joseph Paul Schneider, Alain Bosquet, Jean Orizet i Michel Butor. W 1987 ukazuje się tam efemerydalny magazyn literacki Echanges (Wymiany), a w 1990 Antologia Poezji negro-afrykańskiej i malgaskiej. André Simoncini publikuje też katalogi artystów prezentujących w jego galerii, takich jak: Moritz Ney (1990) i Nicolae Fleissig (1991). André Simoncini sam zredagował pięć zbiorów poezji. Jego wiersze poruszają kwestie sprawiedliwości, odpowiedzialności i człowieczeństwa w pełnym destrukcji świecie. Traktują o zobowiązaniach literatury i sztuki oraz o skutkach, które wywołują one w rzeczywistości, a także poszukiwaniach dróg do osobistego ukojenia. Dieu se cache (Bóg się chowa) łączy czarno białe fotografie japońskiego fotografika Kozo Yano i wiersze autorstwa André Simoncini. Gdy Kozo Yano akcentuje fakturę drewna i kamienia, Simoncini zwraca się ku warstwom geologicznym i skamieniałościom, znalezionym w opustoszałych miejscach. Kilka wierszy André Simoncini zostało przetłumaczonych na język macedoński i opublikowanych w antologii Sovremena luksemburška poezija (1992). André Simoncini jest członkiem LSV – stowarzyszenia luksemburskich pisarzy.

 

André Simoncini, born on 21 February 1946 in Esch-sur-Alzette in Luxembourg. Son of Italian immigrants. He spends his childhood in Esch/Alzette and in Schifflange. After many attempts to find the right occupation, he enrols at the Institute of Modern Languages ​​at the University of Tours / Orleans in France, where he completes his studies in the field of translation and interpretation. From 1973 to 1979 he works at NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA) in Capellen. Then, he runs a hotel in Luxembourg, and in 1984 he opens an art gallery. In 1985, André Simoncini founds Les Éditions Simoncini publishing house, which publishes Luxembourgish and French works, including authors such as Edmond Dune, José Ensch, Joseph Paul Schneider, Alain Bosquet, Jean Orizet and Michel Butor. In 1987, an ephemeral literary magazine, Echanges (Exchange), is published there, and in 1990- the Anthology of Negro-African and Malagasy Poetry. André Simoncini also publishes catalogues of the artists exhibiting in his gallery, such as: Moritz Ney (1990) and Nicolae Fleissig (1991). André Simoncini himself edited five collections of poetry. His poems address the issues of justice, responsibility and humanity in a world full of destruction. They deal with the obligations of literature and art and their influence on reality, and with the search for ways of personal solace. Dieu se cache (God is hiding) combines black and white photographs by a Japanese photographer Kozo Yano and poems by André Simoncini. When Kozo Yano accentuates the texture of wood and stone, Simoncini turns to the geological layers and fossils found in the deserted places. Several poems by André Simoncini were translated into Macedonian and published in the anthology of Sovremena luksemburška poezija (1992). André Simoncini is a member of LSV – Luxembourgish Writers' Collective.

Wawrzyniec Brzozowski, urodził się w 1953 roku w Polsce. Jest historykiem sztuki i tłumaczem literatury francuskojęzycznej. Przekłada na język polski między innymi dzieła luksemburskich poetów.

 

Wawrzyniec Brzozowski, born in 1953 in Poland. Art historian and translator of literature written in French. He translates into Polish, for example, the works of Luxembourgish poets.